پیام مدیر عامل

اینک که 9 سال از تجربه موفق تولید محصولات آدلان سپری می گردد خرسند هستم ضمن اظهار امیدواری و خوش بینی نسبت به آینده این صنعت و موج فزاینده استفاده از محصولات آدلان، اعلام نمایم تفاوت در کیفیت و کارآیی دارد فاز جدیدی شده است.

در پی ارتقاء سطح متخصصین و نهادینه ساختن آموزش در این سازمان، دغدغه مشتری مداری و رقابت بر سر سهم بازار، به سمت پیش بینی نیازهای آتی انسان مدرن، ارتقاء یافته است و زمان چندانی سپری نخواهد شد تا با انتقال فناوری های نوین، گام بلندی در مسیر راحتی مردم، اعتماد به بند و حرکت در پیشاپیش صنعتگران این نوع محصولات برداریم.

ارتباط با کارشناسان